Něco málo o panelech, jako takových...

Panely, jsou součástí výstavy. Každý panel se snaží vystihnout určité období války, nebo nějakou důležitou osobu. Na panely se můžete podívat i na tomto webu, stačí si vybrat panel v pravém sloupci a kliknou na něj.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

Mnichov

Přijetí Mnichovské dohody československým prezidentem a vládou vedlo k zásadním politickým, státoprávním ale i ekonomickým a sociálním změnám. Období mezi „Mnichovem“ (30.9.1938), jímž Československo ztratilo ve prospěch Německa rozsáhlá území i obyvatelstvo, a vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava (15.9.1939) se označuje také jako období Druhé republiky.

Co to ta MNICHOVSKÁ DOHODA, vlastně je?

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

TRANSPORT EVROPSKÝCH ŽIDŮ

Úplně nejdříve, když se nacisté dostali k moci, tak se snažili donuti evropské Židy, aby emigrovali do zahraničí. Židé byli vyřazováni z hospodářského i společenského života. později však začili připravovat tzv. koncentrační tábory. Prvním transportem Židů do koncentračního tábora, byl transport do Polského města Nisko nad Sanem.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

STUDOVAL S NÁMI A BOJOVAL ZA VLAST

Jiří Král byl studentem naší školy (SPŠ-OSTRAVA-VÍTKOVICE) a zároveň byl jedním ze zakladatelů odboje v polsku. Bohužel byl sestřelen ve Francii, německým stíhačem.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

SPŠ-VÍTKOVICE ZA OKUPACE

1. září 1939 přichází žáci i učitelé do školy, avšak před budovou školy stojí německý voják, který je do školy nevpustí. Teprve 19. září (1939) vyklidilo vojsko budovu a trvalo několik dní, než se mohlo začít s vyukou. Roku 1943 - 1944 muselo 53 žáků naší školy odjed do Německa, kde pomáhali odklízet trosky ve vybombardovaných městech. 23. listopadu večer zemřelo 9 našich studentů při leteckém náletu. Všem padlým studentům byla dne 9.5. 1946 odhalena pamětní deska na naši škole.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

VÍTKOVICE A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Hrůzy 2. světové války nevynechaly ani ostravské Vítkovice.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

UMUČENÍ VÍTKOVIČTÍ

Protože tento panel je jeden z nejrozpracovanějších a zároveň protože ho neumím dokonale popsat dávám ho zde v lepší kvalitě, aby jste si ho mohli důkladně přečíst.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

HOLOCAUST

Pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné - patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin.

Nerozumíte něčemu? Nevadí..., přejděte na nápovědu!

KONCENTRAČNÍ TÁBORY (lágry)
Mezi lety 1933–1945 založili nacisté kolem 20 000 různých táborů, kde věznili milióny obětí. Tábory byly používány pro řadu účelů: byly to pracovní tábory, tranzitní (průchozí) tábory, kde lidé pouze čekali na další transport, a také tábory vyhlazovací určené výhradně pro hromadné vraždění.OTEVŘÍT PANEL
ŽIVOT ZA PROTEKTORÁTU - ÚVOD
Na podzim roku 1939 dali nacisté českému národu jasně najevo, že nepřipustí jakékoliv projevy odporu či kritiky „nových pořádků.“Byly přijímány nepopulární kroky, jako byl přídělový systém, nucená práce, dvojjazyčné nápisy, konfiskace zvonů, přejmenovávání ulic, preferování všeho německého, omezování kulturního a společenského života atd. OTEVŘÍT PANEL
ŽIVOT ZA PROTEKTORÁTU - ODBOJ
Československý protinacistický odboj, nazýván též 2. odboj, se začal bezprostředně formovat v roce 1939 a skončil s porážkou nacistického Německa a osvobozením posledních částí Československa v roce 1945. Dělí se na „domácí“ a „zahraniční“. OTEVŘÍT PANEL
OSVOBOZENÍ
OTEVŘÍT PANEL

Na panely přispívá město Ostrava a ČSBS.

Autoři panelů

Výtvarný podklad panelů: paní Kocířová

Grafická kompletace panelů: V. Žížka

Napsání textů na panely: Mgr. L. Hrušková, Š. Kunčická a N. Kryštofová

Umístění a popis panelů na webu: P. Langer

Reklama